Vedtægter

1. Klubbens navn er island cruisers. Klubben er hjemmehørende Damsgårdvej 19A 5540 Ullerslev.

2. Klubbens formål er at samle alle interesserede såvel unge som ældre på Østfyn under et, og dyrke fællesskabet omkring US køretøjer.

3. Som medlem af klubben kan optages alle der har interesse for US-køretøjer. Medlemmer er pligtige til at overholde klubbens regler og vedtægter samt udbrede kendskabet til Forenede Danske Amerikanerbilklubber (FDA). Et medlemskab omfatter en husstand.

4. Begæring om optagelse i klubben, skal afleveres til en i klubbens bestyrelse.

5. Kontingent fastsættes hvert år på klubbens generalforsamling. Kontingentet er til forfald den 15/2 og nye medlemmer betaler ved indmeldelse, der betales for resten af måneder på året med 100 kr. pr. Måned, samt et indmeldelsesgebyr på kr. 200,-.

6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Hvis kassereren ikke er en del af bestyrelsen, vælges vedkommende på generalforsamlingen for 2 år. Desuden vælges hvert år en suppleant.
Hvor afstemning finder sted indenfor bestyrelsen, gælder flertals afgørelse.

7. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Ved utidig afgang af et bestyrelsesmedlem indtræder suppleanten, og skal først på valg, når det udgående bestyrelsesmedlems funktionstid er udløbet. Hvert andet år vælges tillige 1 billags kontrollant.

Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde I 2 sammenhængende valgperioder, med mindre ingen nye ønsker at indtræde I bestyrelsen. Der må ikke sidde 2 fra samme husstand i bestyrelsen på samme tid.

8. Den ordinære generalforsamling, som indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til hvert medlem, finder sted ultimo februar måned, med flg. Dagsorden.

A. Valg af dirigent.
B. Bestyrelsen aflægger beretning
C. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
D. Indkomne forslag.
E. Valg af ny bestyrelse og evt. kasserer for de næste 2 år.
F. Valg af billags kontrollant
H. Fastsættelse af kontingent

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen I hænde senest 7 dage før generalforsamling, og kun rettidig indkomne forslag kan behandles på generalforsamlingen. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol over alle bestyrelsesmøder. (dagsorden og referat)

9. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme vis som det ordinære, afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt forlanger dette med afgivelse af emner, som ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal mødet indvarsles senest 14 dage efter forlangendet er modtaget

10. Afstemning på generalforsamlingerne foretages I almindelighed ved simpel stemmeflertal, og kun ved personlig tilstedeværende. Dirigenten bestemmer, såfremt der skal finde afvigelser sted fra overnævnte afstemningsmåde, men denne skal altid være skriftlig, såfremt mindst 3 af de fremmødte medlemmer stiller fording herom.

11. Ved vedtægtsændringer kræves tilstedeværelsen af mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer inklusiv bestyrelsen, og af disse skal mindst 2/3 stemme for vedtægtsændringer. Blanke stemmer tæller ikke. Er det tilstrækkelige antal stemmeberretigede ikke fremmødt, indkaldes der senest 14 dage efter til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringer da kan vedtages uanset de fremmødtes antal. Hvert betalende husstand har 1 stemme.

12. For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal medlemmet have været medlem mindst 3 måneder og ikke stå I restance I forhold til klubben. Der gælder 1 stemme pr. Husstand.

13. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens kasserer.

14. Alle ind- og udbetalinger sker gennem kassereren, som opfører disse I klubbens kassebog. Klubbens kontante beholdning indsættes I en af klubben godkendt bank, dog må kassereren ligge ind med en kassebeholdning på indtil kr. 3.000,00. Beløbet I banken kan kun hæves af kassereren og bestyrelsen, ligesom klubben tegnes udadtil af disse. Regnskabsåret er fra 1. Januar til 31. December. Regnskabet skal være afsluttet og fremsendt til revision af de på generalforsamlingen valgte billags kontrollant senest 31. Januar.

15. Klubben kan kun opløses, når mindst 2/3 af stemmeberettigede medlemmer og bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. Hvad klubben I tilfælde af opløsningen måtte eje skal realiseres, og det deraf indkomne beløb, med, hvad der eventuelt findes af kontanter, skal indstille I velgørende formål.

16. Alle arrangementer I klubbens regi, skal afholdes I overensstemmelse med gældende lovgivning I danmark.

17. Bestyrelsen kan I tilfælde af grov uagtsomhed, samt tåbelig opførsel, ekskludere et, eller flere medlemmer.