Vedtægter

1. Klubbens navn er Island Cruisers.

2. Klubbens formål er at samle alle interesserede såvel unge som ældre på Østfyn under et, og dyrke fællesskabet omkring US køretøjer.

3. Som medlem af klubben kan optages alle der har interesse for US-køretøjer. Medlemmer er pligtige til at overholde klubbens regler og vedtægter samt udbrede kendskabet til Forenede Danske Amerikanerbilklubber (FDA). Et medlemskab omfatter en husstand.

4. Begæring om optagelse i klubben, skal afleveres til en i klubbens bestyrelse.

5. Kontingent fastsættes hvert år på klubbens generalforsamling. Kontingentet er til forfald den 31.12. Kontingentet følger året 1.1 til 31.12. Nye medlemmer betaler ved indmeldelse, der betales for resten af måneder på året med 100 kr. pr. Måned.

6. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Hvis kassereren ikke er en del af bestyrelsen, vælges vedkommende på generalforsamlingen for 2 år. Desuden vælges hvert år 1 suppleant.
Hvor afstemning finder sted indenfor bestyrelsen, gælder flertalsafgørelse.

7. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Ved utidig afgang af et bestyrelsesmedlem indtræder suppleanten, og skal først på valg, når det udgående bestyrelsesmedlems funktionstid er udløbet. Dette er kun gældende hvis afgangen ikke sker i forbindelse med en generalforsamling. Hvis afgangen sker på en generalforsamling, skal posten på valg. Hvert år vælges tillige 1 bilagskontrollant.
Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde i 2 sammenhængende valgperioder, medmindre ingen nye ønsker at indtræde i bestyrelsen.
Der må ikke sidde 2 fra samme husstand i bestyrelsen på samme tid.

8. Den ordinære generalforsamling, som indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til hvert medlem, finder sted ultimo februar måned, med flg. Dagsorden.

A. Valg af dirigent.
B. Bestyrelsen aflægger beretning
C. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
D. Indkomne forslag.
E. Valg af ny bestyrelse og evt. kasserer for de næste 2 år.
F. Valg af 1 billagskontrollant
H. Fastsættelse af kontingent
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling, og kun rettidig indkomne forslag kan behandles på generalforsamlingen. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol over alle bestyrelsesmøder. (Dagsorden og referat)

9. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme vis som det ordinære, afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt forlanger dette med afgivelse af emner, som ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal mødet indvarsles senest 14 dage efter forlangendet er modtaget

10. Afstemning på generalforsamlingerne foretages i almindelighed ved simpelt stemmeflertal, og kun ved personlig tilstedeværende. Dirigenten bestemmer, såfremt der skal finde afvigelser sted fra overnævnte afstemningsmåde, men denne skal altid være skriftlig, såfremt mindst 3 af de fremmødte medlemmer stiller fodring herom.

11. Ved vedtægtsændring kræves tilstedeværelsen af mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer inklusive bestyrelsen, og af disse skal mindst 2/3 stemme for vedtægtsændringen. Blanke stemmer tæller ikke. (fx ved 18 medlemmer skal 12 være fremmødt og 8 skal stemme for). Er det tilstrækkelige antal stemmeberettigede ikke fremmødt, indkaldes der senest 14 dage efter til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringen da kan vedtages uanset de fremmødtes antal. Hver betalende husstand har 1 stemme.

12. For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal medlemmet have været medlem i mindst 3 måneder, og ikke stå i restance i forhold til klubben. Der gælder 1 stemme pr. Husstand.

13. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens kasserer.

14. Alle ind- og udbetalinger sker gennem kassereren, som opfører disse i klubbens digitale kassebog. Klubbens kontante beholdning indsættes i en af klubben godkendt bank, dog må kassereren ligge ind med en kassebeholdning på indtil kr. 3.000,00. Beløbet i banken kan kun hæves af kassereren og bestyrelsen, ligesom klubben tegnes udadtil af disse. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal være afsluttet og fremsendt til revision af den på generalforsamlingen valgte billagskontrollant senest 31. januar.

15. Klubben kan kun opløses på en generalforsamling og når mindst 2/3 af stemmeberettigede medlemmer inkl. bestyrelsesmedlemmer stemmer for.
Hvad klubben i tilfælde af opløsningen måtte eje skal realiseres, og det deraf indkomne beløb, med, hvad der eventuelt findes af kontanter, skal indstilles i velgørende formål.

16. Alle arrangementer i klubbens regi, skal afholdes i overensstemmelse med gældende lovgivning i Danmark.

17. Bestyrelsen kan i tilfælde af grov uagtsomhed, samt tåbelig opførsel, ekskludere et, eller flere medlemmer.